Mời thầu mua sắm tài sản năm 2015

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế mời thầu "Mua sắm tài sản năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế.   

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2015 tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế và các đơn vị KBNN trực thuộc.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng (đơn giá 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ): Từ 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC: Phòng Hành chính Quản trị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 68  Đường Tố Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 054.3817200, Fax: 054.3822477.

- Hạn tiếp nhận HSĐX: Trước 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2015  tại Phòng Hành chính Quản trị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 68  Đường Tố Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2015.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 5 năm 2015, tại Phòng Hành chính Quản trị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 68  Đường Tố Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)