Mời thầu mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng chở tiền

Kho bạc Nhà nước mời thầu "Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng chở tiền".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng chở tiền của các đơn vị  Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố năm 2014 thuộc Kho bạc Nhà nước.   

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Kho bạc Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày  18/8/2014 đến trước 9 giờ 00 phút  ngày  08/9/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Quản lý tài sản (phòng số 908) - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội. Điện thoại: 04.62764300 (88153 - 88068); Fax: 04.62764367.

7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 5 - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 08/9/2014.

10. Bảo đảm dự thầu: Do Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cấp:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 600.000.000 đồng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai tại Hội trường tầng 5 Kho bạc Nhà nước vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 08/9/2014.

Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)