Mời thầu mua sắm thay thế thiết bị trung tâm dữ liệu và hạ tầng mạng

Trường Đại học Tài chính - Kế toán mời thầu Mua sắm thay thế thiết bị trung tâm dữ liệu và hạ tầng mạng.

- Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

- Tên gói thầu: Mua sắm thay thế thiết bị trung tâm dữ liệu và hạ tầng mạng.

- Tên dự án: thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2014.

- Nguồn vốn: NSNN và Nguồn thu sự nghiệp.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

- Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ, ngày 08 tháng 08 năm 2014 đến trước 15 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (ĐT: 055 3845598).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng.

- Địa điểm nhận HSDT: Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (ĐT: 055 3845598).

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng); Bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tín dụng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 08 năm 2014, tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.

Trường Đại học Tài chính - Kế toán kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)