Mời thầu mua sắm thay thế trang thiết bị CNTT phục vụ giảng dạy và học tập

Trường Đại học Tài chính - Kế toán mời thầu "Mua sắm thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và học tập".

- Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

- Tên gói thầu: Mua sắm thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và học tập.

- Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 2/4/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 24/4/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 055 3845598, Fax: 055 3845717.

- Giá bán 01 hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 055 3845598, Fax: 055 3845717.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 24/4/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng), bằng đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 ngày 24/4/2015 tại phòng họp Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.

Trường Đại học Tài chính - Kế toán kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)