Mời thầu mua sắm thiết bị CNTT

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu "Mua sắm thiết bị CNTT".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT (máy tính xách tay, máy tính trạm, máy in A4, lưu điện) phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2015.

- Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 17/6/2015 (trong giờ hành chính) đến trước 10h00’ ngày 24/6/2015.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Đảm bảo dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Hình thức đảm bảo dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Địa chỉ bán Hồ sơ yêu cầu: Phòng Tài vụ Quản trị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; số 5 - Bến Đoan - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại liên lạc: 033.3826143; Fax: 033.825590.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất và đảm bảo dự thầu: chậm nhất là trước 10h00’, ngày 24/6/2015 tại Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: số 5 - Bến Đoan - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

(eFinance)