Mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

Cục Hải quan TP Hải Phòng mời thầu "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đảm bảo hoạt động năm 2015 của Cục Hải quan TP Hải Phòng.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ 30 ngày 08 tháng 7 năm 2015 đến trước 09 giờ 00' ngày 15 tháng 7 năm 2015.

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan TP Hải Phòng (Phòng Tài vụ - Quản trị). Số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng. Điện thoại: 031.551879, Fax: 031.551879.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Hình thức nộp bảo đảm dự thầu: đặt cọc bằng tiền mặt, ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ 00' ngày 15 tháng 7 năm 2015 tại Cục Hải quan TP Hải Phòng (Phòng Tài vụ - Quản trị). Số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng.

(eFinance)