Mời thầu mua sắm thiết bị kho quỹ

Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang mời thầu Gói thầu số 02: "Mua sắm thiết bị kho quỹ".

- Tên Bên mời thầu: Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị kho quỹ.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản KBNN Đồng Nai năm 2015.

- Nguồn vốn: Kinh phí Quỹ phát triển hoạt động ngành do KBNN cấp năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC: 08 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2014 đến 9 giờ 00 ngày 07 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ bán HSYC:Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang, C32, Kp 1, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0613.952.728.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 5 năm 2015.

Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiên Giang kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên.

(eFinance)