Mời thầu mua sắm thiết bị tin học năm 2015

Cục Hải quan tỉnh Bình Định mời thầu "Mua sắm thiết bị tin học năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị tin học năm 2015 năm 2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN do Tổng cục Hải quan cấp cho Cục Hải quan Bình Định năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 07 giờ 00 phút ngày 07/5/2015 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 15/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: tại Cục Hải quan Bình Định, số 70 Trần Hưng Đạo - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: (056) 3892552. Fax: (056) 3893048.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 14 giờ 30 phút, ngày 15/5/2015.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 300.000 đồng Việt Nam.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 15/5/2015 tại Cục Hải quan Bình Định, số 70 Trần Hưng Đạo - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.

Cục Hải quan tỉnh Bình Định kính mời các nhà thầu tham gia theo thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)