Mời thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất.

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất.

Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

Phương thức áp dụng: Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm do Tổng cục Thuế cấp.

Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời tất cả nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn), tại văn Phòng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ liên hệ: 01 An Dương Vương - phường 7 - TP Cà Mau - tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0780)6251888.

Fax: (0780)6251880.

E-mail: nakhoa.cma@gdt.gov.vn.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ ngày 17/8/2016 đến trước 10 giờ ngày 06/9/2016 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 06/9/2016.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ, ngày 06/9/2016.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm chục triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh ngân hàng và phải được gửi đến Cục Thuế tỉnh Cà Mau, thời gian chậm nhất trước 10 giờ ngày 06/9/2016.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc: 10 giờ ngày 06/9/2016. Tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo địa chỉ nêu trên.

(eFinance)