Mời thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "Mua sắm trang thiết bị văn phòng".

1. Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Trụ sở Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

3. Tên dự toán: Mua sắm tài sản, hàng hóa năm 2015.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015 do Tổng Cục thuế giao.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8giờ00 ngày 02/04/2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 13/04/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ-Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VNĐ/bộ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

9. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

10. Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 13/4/2015.

11. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẳn), có thể nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199 chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 13/4/2015 (trong giờ hành chính).

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 13/4/2015 tại Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)