Mời thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng

Cục Thuế tỉnh Lai Châu mời thầu "Mua sắm trang thiết bị văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lai Châu.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8h00” ngày 02 tháng 6 năm 2015 đến trước 8h00” ngày 08 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng Hành chính Quản trị-Tài vụ-Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 02313 876 575; Fax: 02313 877 220.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 08 tháng 6 năm 2015.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề xuất, báo giá: Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Lai Châu.

(eFinance)