Mời thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng

Cục Thuế An Giang mời thầu "Mua sắm trang thiết bị văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế An Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng của Cục Thuế tỉnh An Giang.

- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2015 đến ngày 17 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: đúng 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(eFinance)