Mời thầu mua thóc dự trữ quốc gia năm 2015

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu "Mua thóc dự trữ quốc gia năm 2015".

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mua thóc dự trữ quốc gia năm 2015 với các nội dung sau:

1. Số lượng mua: 5.000 tấn.

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành: 1.460 tấn.

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn: 1.250 tấn.

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang: 2.290 tấn.

2. Thời gian mở cửa kho: Từ ngày 05/5/2015.

3. Phương thức: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng, tại cửa kho dự trữ.

4. Chất lượng: Thóc vụ Đông xuân 2015, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

5. Đăng ký bán thóc, thông tin chi tiết liên hệ:

+ Phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0511.3714551; Fax: 0511.3813082.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành, điện thoại: 0510.3851330.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn, điện thoại: 0510.3869148.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang, điện thoại: 0511.2216858.

(eFinance)