Mời thầu nâng cấp, cải tạo phòng thực hành máy tính thành phòng học đa năng

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh mời thầu "Nâng cấp, cải tạo phòng thực hành máy tính thành phòng học đa năng".

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Tên gói thầu: Nâng cấp, cải tạo phòng thực hành máy tính thành phòng học đa năng.

Tên dự án: Nâng cấp CNTT năm 2015.

Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách nhà nước cấp.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h ngày 26/01/2015 đến trước 14h ngày 02/02/2015 (14h00’ ngày 02/02/2015 đóng thầu). Phát hành hồ sơ trong giờ hành chính.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Quản trị thiết bị - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh - Trưng trắc - Văn lâm - Hưng yên.

Giá bán 1 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng.

Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Quản trị thiết bị - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh - Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên.

Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 02/02/2015.

(eFinance)