Mời thầu nâng cấp, mua bản quyền phần mềm tin học

Bộ Tài chính - Học viện Tài chính thông báo mời thầu "Nâng cấp, mua bản quyền phần mềm tin học của Học viện Tài chính".

- Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính.

- Tên gói thầu: Nâng cấp, mua bản quyền phần mềm tin học của Học viện Tài chính.

- Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức đấu thầu: một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSYC: từ 09 giờ ngày 12/02/2015 đến trước 09 giờ ngày 26/02/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397; fax: 043.9331865.

- Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00 phút ngày 26/02/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền 20.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi triệu đồng chẵn).

+ Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

+ Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 26/02/2015 tại phòng 204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(eFinance)