Mời thầu nội thất văn phòng công trình trụ sở Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng mời thầu "Nội thất văn phòng công trình Trụ sở Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng".

1.Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng.

2.Tên gói thầu: Nội thất văn phòng  công trình Trụ sở Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

3. Tên dự án: Nội thất văn phòng  công trình Trụ sở Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT: Số 250, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ĐT/ FAX: (0511) 3823 761 / 3823 328.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng/bộ (Một triệu năm trăm nghìn đồng/bộ).

Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài Vụ - Quản trị Cục Hải Quan thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2014 (giờ Việt Nam).

Bảo đảm dự thầu:

+ Trị giá bảo đảm dự thầu gói thầu là: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh hợp lệ và phải được gửi đến Phòng Tài vụ - Quản trị Cục Hải Quan TP Đà Nẵng, số 250 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, trước thời gian đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 12/12/2014.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 12/12/2014 tại Cục Hải Quan thành phố Đà Nẵng.

- Bên mời thầu Cục Hải quan TP Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)