Mời thầu sản xuất bộ phim tài liệu về ngành Hải quan

Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu "Sản xuất bộ phim tài liệu về Ngành Hải quan 70 năm xây dựng và phát triển".

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Sản xuất bộ phim tài liệu về Ngành Hải quan 70 năm xây dựng và phát triển.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00, ngày 05 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ - Quản trị, Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 05 tháng 5 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc tiền mặt.

+ Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 05 tháng 5 năm 2015, tại Phòng Tài vụ - Quản trị - Văn Phòng Tổng cục Hải quan, Tầng 1 - lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)