Mời thầu sửa chữa 4 xe ô tô các loại cho KBNN Tây Ninh năm 2015

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh mời thầu "Sửa chữa 4 xe ô tô các loại cho KBNN Tây Ninh năm 2015".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.

2. Tên gói thầu: “Sửa chữa 4 xe ô tô các loại cho KBNN Tây Ninh năm 2015”.

3. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn Kinh phí Quỹ phát triển hoạt động ngành năm 2015.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: tổ chức chào hàng canh tranh trong nước.

5. Thời gian nhận Hồ sơ mời thầu: từ 8h00 ngày 22/05/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 29/05/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm nhận Hồ sơ mời thầu: phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tây Ninh - 437 đường 30/4 - Phường 1 thành phố Tây Ninh - Tây Ninh.

Điện thoại: 066.3821243; Fax: 066.3810797.

7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ Yêu cầu: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Tây Ninh - 437 đường 30/4 Phường 1 thành phố Tây Ninh - Tây Ninh.

9. Thời điểm đóng thầu: 9giờ 00 phút ngày 29/05/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29 /05/2015 tại phòng họp Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)