Mời thầu thi công chống mối công trình

Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế mời thầu "Thi công chống mối công trình".

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Thi công chống mối công trình.

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, vốn ngành theo cơ chế đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng của Tổng cục Thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 9 năm 2015 đến trước 09 giờ 00, ngày 18 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Ban QLDA xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 205). Điện thoại: 04.3972.8619; Fax: 04.3972.8616.

- Giá bán một bộ HSYC: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 00’, ngày 18 tháng 9 năm 2015 tại Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế (phòng 203, 205, nhà tiền chế số 2) số 123 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(eFinance)