Mời thầu thi công xây lắp

Ban quản lý dự án công trình Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế mời thầu Thi công xây lắp...

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp nhà bảo vệ, cổng, tường rào mặt trước, cải tạo tường rào các mặt bên và mặt sau, kè chắn đất.

- Tên dự án: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của hệ thống Thuế.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 05 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban QLDA xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Tại tầng 1 nhà 4 tầng công trường xây dựng trên quốc lộ 49, trước mặt công an xã Phú Thượng.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban QLDA xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Tại tầng 1 nhà 4 tầng công trường xây dựng trên quốc lộ 49, trước mặt công an xã Phú Thượng.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 05 tháng 5 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 85.000.000 đồng (Tám lăm triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 10 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 5 năm 2015 tại Ban quản lý dự án công trình Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Văn phòng Ban QLDA xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Tại tầng 1 nhà 4 tầng công trường xây dựng trên quốc lộ 49, trước mặt công an xã Phú Thượng.

Ban quản lý dự án công trình Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)