Mời thầu thi công xây lắp

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ mời thầu "Thi công xây lắp".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Tên công trình: Trụ sở làm việc cho Đội nghiệp vụ Trà Vinh.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ (Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

- Điện thoại: 07103. 880.420.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ (Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: Bằng thư Bảo lãnh của Ngân hàng với giá trị là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 9 tháng 11 năm 2015 tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

(eFinance)