Mời thầu thiết bị, phương tiện quản lý

Kho bạc Nhà nước Gia lai mời thầu "Thiết bị, phương tiện quản lý".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Gia Lai. Địa chỉ: 38 Nguyễn Du - Phường Tây Sơn - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

- Tên gói thầu: Thiết bị, phương tiện quản lý.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành theo QĐ số 1068/QĐ-KBNN ngày 24/12/2014 của Tổng Giám đốc KBNN.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng (đơn giá 500.000, đồng/01 bộ hồ sơ): Từ 8h00 ngày  11 tháng  6 năm 2015 đến trước 9h00 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán hồ sơ: Phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Gia Lai. Địa chỉ: 38 Nguyễn Du - Phường Tây Sơn - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 059.3824275; Fax: 059.3824275.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 19 tháng  6 năm 2015 tại Phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Gia Lai. Địa chỉ: 38 Nguyễn Du - Phường Tây Sơn - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

(eFinance)