Mời thầu Thiết bị văn phòng

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu Thiết bị văn phòng.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0253 875101; Fax: 0253 870146.

Mã số thuế: 4900142893.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thiết bị văn phòng.

Nội dung chính của gói thầu: Thiết bị văn phòng.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thiết bị văn phòng.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến trước 17 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Hành chính - quản trị - tài vụ - ấn chỉ. Số 47 đường Lê Lợi, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 5.995.000 đồng.

Bằng chữ: Năm triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn.

Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng tiền mặt, hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng được nộp trước thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 17 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 18 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)