Mời thầu thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo”.

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Tên gói thầu: “Thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trường và các nguồn khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2015 đến trước 14 giờ ngày 04 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001), điện thoại: 08083482.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa điểm nhận HSDT: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 02 năm 2015.

- Đảm bảo dự thầu: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). Hình thức đảm bảo dự thầu bằng thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 04 tháng 02 năm 2015 tại tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 106).

Trường Đại học Tài chính - Marketing kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)