Mời thầu thuê hệ thống thu nhận dữ liệu quyết toán thuế TNCN năm quyết toán 2014

Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Thuê hệ thống thu nhận dữ liệu quyết toán thuế TNCN năm quyết toán 2014” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Tổng cục Thuế; Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội; Điện thoại: 04. 37689679; Fax : 04.37689744.

Nhà thầu được mua tại địa chỉ trên một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh, chi phí một bộ hồ sơ là 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 8/12/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu, giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể như sau: 40.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).

Thời gian đóng thầu: 9h00 ngày 18/12/2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu tại Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)