Mời thầu Trang thiết bị nội thất

Cục Thuế tỉnh Nghệ An mời thầu "Trang thiết bị nội thất".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

- Tên gói thầu: Trang thiết bị nội thất.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 - Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ, ngày 23 tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Nghệ An - Số 15, Đại lộ V.I.Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX  chậm nhất trước 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An - Số 15, Đại lộ V.I.Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

(eFinance)