Mời thầu tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán

Ban Quản lý dự án dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng mời thầu "Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng".

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng.

Địa chỉ: 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 046276 4300/88219. Fax: 04 6276 4364. Email:V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng.

Nội dung chính của gói thầu:

+ Lập thiết kế thi công, tổng dự toán theo quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Qui chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính và phải phù hợp với thiết kế sơ bộ.

+ Thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu sản phẩm của dự án.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Kho bạc Nhà nước, 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0462764300/88219; Fax: 04 6276 4364; Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng đối với gói thầu tư vấn.

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 15, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)