Mời thầu xây dựng công trình mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ mời thầu "Xây dựng công trình mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Xây dựng công trình mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng.

- Tên dự án: Xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn XDCB Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm, nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 31/12/2014 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 10/01/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại/Fax/E-mail: 0210.3818657; fax: 0210.3846778.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 10/01/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Bẳng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10/01/2015 tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)