Mời thầu xây dựng công trình trụ sở làm việc

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng mời thầu "Xây dựng công trình trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bảo Lạc, Cao Bằng".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng.

2. Tên gói thầu: “Xây dựng công trình trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bảo Lạc, Cao Bằng”.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Gửi thư mời thầu ngày 02/3/2015.

6. Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 06/3/2015 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 19/3/2015.

7. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 026 3853 317.

8. Nhận hồ sơ đề xuất: Đến trước 8 giờ 30 phút ngày 19/3/2015. tại Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

(eFinance)