Mời thầu xây dựng phần mềm quản lý thống kê nội bộ

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu "Xây dựng phần mềm quản lý thống kê nội bộ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý thống kê nội bộ.

- Nguồn vốn: Nguồn hiện đại hóa cơ sở vật chất từ các năm trước chuyển sang của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 02/02/2015 đến trước 10 giờ 00’ ngày 13/02/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ Thông Tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục CNTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (844) 39351079 hoặc (844) 39340 750 số lẻ 420; Fax: (844) 3935 0943.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00’, ngày 13/02/2015 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn); Bảo đảm bằng Thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00’, ngày 13/02/2015, tại Cục CNTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(eFinance)