Mời thầu xây dựng Trang thông tin quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) mời thầu xây dựng Trang thông tin quản lý nợ công.

- Tên Bên mời thầu: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

- Tên gói thầu:  Xây dựng Trang thông tin quản lý nợ công của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 03 tháng 6 năm 2015 đến  ngày 15 tháng 6 năm 2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 303, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng 303, Văn phòng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 15/6/2015.

- Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 15/6/2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng 319, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chính triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng haowjc nộp tiền mặt tại Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

(eFinance)