Mời thầu Xây dựng Trụ sở KBNN Quảng Ngãi

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi mời thầu "Xây dựng Trụ sở KBNN Quảng Ngãi".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Quảng Ngãi.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2015 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0553.819.868, Fax: 0553.822.778.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: Số tiền bằng số: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng); đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng, hình thức bảo đảm: tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 8 năm 2015, tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)