Mời thầu xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu xây dựng "Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ: 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Số 12 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 12 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng); hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tài chính.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk - số 12 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ mời thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)