Mời thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Nha Trang

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa mời thầu "Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Nha Trang".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Tên các gói thầu:

 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp;
 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng chống chữa cháy;
 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT:

 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp: Từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2014 đến trước 14 giờ 30, ngày 09 tháng 01 năm 2015;
 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng chống chữa cháy: Từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2014 đến trước 15 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2014;
 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy: Từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2014 đến trước 14 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2014.

- Địa chỉ bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

 • Địa chỉ: Số 05 Pastuer, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 058.3824372, Fax: 058.3821918.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

 • Địa chỉ: Số 05 Pastuer, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 058.3824372, Fax: 058.3821918.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu:

 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp: 14 giờ 30, ngày 09 tháng 01 năm 2015;
 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng chống chữa cháy: 15 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2014;
 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy: 14 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2014.

- Thời điểm mở thầu:

 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp: 14 giờ 30, ngày 09 tháng 01 năm 2015;
 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng chống chữa cháy: 15 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2014;
 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy: 14 giờ 30, ngày 30 tháng 12 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu:

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp: 240.000.000 đồng;

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng chống chữa cháy: 30.000.000 đồng;

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy: 43.000.000 đồng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)