Mời thầu xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Xây lắp nhà làm việc; Nhà công vụ; Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; Lắp đặt máy bơm cấp nước và hệ thống chống sét (có thiết bị).

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc; Nhà công vụ; Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; Lắp đặt máy bơm cấp nước và hệ thống chống sét (có thiết bị).

- Tên Dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 ngày 08 tháng 12 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Số 31 đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa điểm nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Số 31 đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu cho gói thầu 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Hình thức nộp bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc nộp thư bảo đảm của một một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2014, tại: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Số 31 đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)