Mời thầu xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre mời thầu "Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bến Tre".

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán Hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre, số 20, Hai Bà Trưng, Phường 2, thành phố Bến Tre.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Cục Thuế tỉnh Bến Tre, số 615B, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 13 tháng 02 năm 2015, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)