Mời thầu xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Nậm Nhùn

Kho bạc Nhà nước Lai Châu mời thầu "Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Nậm Nhùn".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Lai Châu.

- Tên gói thầu: Gói thầu xây dựng.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Nậm Nhùn - Lai Châu.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển hoạt động Ngành.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng HCQT - Kho bạc Nhà nước Lai Châu.

- Điện thoại: 02313.876.372. Fax: 02313.876.384.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng HCQT - Kho bạc Nhà nước Lai Châu.

- Thời điểm đóng thầu: 8h30’ ngày 20 tháng 4 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng.(Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 4 năm 2015 tại Kho bạc Nhà nước Lai Châu.

Kho bạc Nhà nước Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)