Mời thầu xây lắp công trình Trụ sở KBNN Hoàng Mai - Nghệ An

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu "Xây lắp công trình Trụ sở KBNN Hoàng Mai - Nghệ An".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

- Tên gói thầu: Gói thầu Xây lắp công trình Trụ sở KBNN Hoàng Mai - Nghệ An.

- Tên dự án: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai - Nghệ An(Quyết định số 842/QĐ-KBNN ngày 10/10/2014 của Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai - Nghệ An).

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành Kho bạc Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Ngày đăng ký tham dự thầu 20, 21/4/2015 (trong giờ hành chính); Ngày phát hành hồ sơ mời thầu từ 7h ngày 24/4/2015 đến trước thời điểm đóng thầu 14h ngày 11/5/2015(trong giờ hành chính); Thời gian mở thầu 14h30’ ngày 11/5/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An - đường VI.Lênin - phường Hưng Phúc - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.520779; Fax: 0383 844143.

- Giá bán một bộ hồ sơ: 1.500.000 đồng/bộ (một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An - đường VI.Lênin - phường Hưng Phúc - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

- Thời điểm đóng thầu: 14h30’ ngày 11/5/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 119.800.000 đồng (Một trăm mười chín triệu, tám trăm ngàn đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp nộp bằng tiền mặt hoặc nộp thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h30’ ngày 11/5/2015.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự đăng ký và mua Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu và dự lễ mở Hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)