Mời thầu xây lắp kè chống sạt lở phía Bắc Chi cục thuế huyện Điện Biên Đông

Cục thuế tỉnh Điện Biên mời thầu "Xây lắp Kè chống sạt lở phía Bắc Chi cục thuế huyện Điện Biên Đông".

- Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Điện Biên.

- Tên gói thầu: Xây lắp Kè chống sạt lở phía Bắc Chi cục thuế huyện Điện Biên Đông.

- Tên dự án: Kè chống sạt lở phía Bắc trụ sở làm việc Chi Cục thuế huyện Điện Biên Đông.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ĐTXD CB ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 08 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng HCQT TVAC Cục thuế tỉnh Điện Biên - số 825 tổ dân phố 12 phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ. ĐT: 02303834667; Fax: 02303825462.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2014.

(eFinance)