Mời thầu xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công trình

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên mời thầu "Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Phú Lương".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

- Tên gói thầu: xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 phút, ngày 31/3/2015 đến 9 giờ 00 phút, ngày 13/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn Chỉ - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 02803.855205.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn Chỉ - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: số 11-13, đường Cách mạng Tháng Tám, thành phố Thái Nguyên.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 13/4/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: bảo đảm bằng bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 13/4/2015, tại Hội trường tầng 2, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)