Mời thi tuyển phương án thiết kế, quy hoạch kiến trúc công trình Trụ sở làm việc

Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước thông báo mời "Thi tuyển phương án thiết kế, quy hoạch kiến trúc công trình Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Hà Nội".

- Tên Bên mời thầu: Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Thi tuyển phương án thiết kế, quy hoạch kiến trúc công trình Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động ngành của Hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: từ 8 giờ 30, ngày 26/1/2015 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 16/03/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng Xây dựng cơ bản - Vụ Tài vụ Quản trị.

+ Địa chỉ: Phòng 913 trụ sở Kho bạc Nhà nước - số 32 Cát Linh, Hà Nội.

+ Điện thoại: 04.62764300; Fax: 04.62764367.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ thi tuyển: Phát hành miễn phí.

- Địa chỉ nhận hồ sơ thi tuyển: Phòng Xây dựng cơ bản - Vụ Tài vụ Quản trị; Địa chỉ: Phòng 913 trụ sở Kho bạc Nhà nước - số 32 Cát Linh, Hà Nội.

- Thời điểm dừng nhận hồ sơ thi tuyển: 9 giờ, ngày 16/3/2015.

Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước xin trân trọng thông báo.

(eFinance)