Mời tư vấn thiết kế hệ thống quản lý, giám sát các hành lý tại sân bay

Tổng cục Hải quan thông báo mời tư vấn thiết kế hệ thống quản lý, giám sát các hành lý tại sân bay.

Tổng cục Hải quan mời các tổ chức/đơn vị thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống quản lý, giám sát các hành lý tại sân bay. Tổng cục Hải quan đề nghị các tổ chức/đơn vị có khả năng tư vấn cung cấp cho Tổng cục Hải quan:

1. Tài liệu, hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức/đơn vị.

2. Kinh nghiệm đã tư vấn hoặc cung cấp, lắp đặt các hệ thống kiểm soát hàng hóa sử dụng công nghệ sóng vô tuyến điện (Radio Frequency Identification - RFID). Ví dụ như các hệ thống cổng từ, thẻ từ tại siêu thị, các kho hàng hóa, sân bay, cảng biển,...

3. Thời gian tiếp nhận: trước 16 giờ ngày 23/01/2015.

(Người liên hệ: Ông Vũ Minh Hoàng, điện thoại 04.39440833, số lẻ: 9405. Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội).

(eFinance)