Mua 5 chiếc máy Photocopy cho 5 KBNN trực thuộc Khánh Hòa

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua 05 chiếc máy Photocopy cho 5 KBNN trực thuộc Khánh Hòa” và gói thầu “ mua 14 máy điều hòa nhiệt độ cho các KBNN trực thuộc KBNN Khánh Hòa”.

1. Tên gói thầu: “Mua 05 chiếc máy Photocopy cho 5 KBNN trực thuộc Khánh Hòa” và gói thầu “Mua 14 máy Điều hòa nhiệt độ cho các KBNN trực thuộc KBNN Khánh Hòa”.                    

2. Nguồn vốn: Quỹ phát triển họat động ngành do KBNN cấp và Quỹ phát triển hoạt động ngành tại địa phương năm 2015.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Kế hoạch triển khai thực hiện cho 2 gói:

1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: Đăng Thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính 03 kỳ bắt đầu từ ngày 12/6/2015.  

- Bán Hồ sơ yêu cầu với đơn giá 500.000 đồng/01 hồ sơ: từ 8h00 ngày 18/6/2015 đến trước 9h00 ngày 26/6/2015.

- Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 9h00 ngày 26/6/2015.

- Đóng thầu: 9h00 ngày 26/6/2015.

- Mở thầu: 9h30 ngày 26/6/2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng đọc báo tầng 2 - Trụ sở Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa - số 26 Đường Hòang Hoa Thám - thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Hành chính - Quản trị - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa - số 26 Đường Hòang Hoa Thám - thành phố Nha Trang - Khánh Hòa. Điện thoại: 058 3522427; Fax: 058 3523 910.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)