Mua bảo hành mở rộng 2 năm tiếp theo đối với các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Mua bảo hành mở rộng 2 năm tiếp theo đối với các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364.

Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 0104606645.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng 2 năm tiếp theo đối với các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo trì định kỳ, cho các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT của Kho bạc Nhà nước đã hết hạn bảo hành cho 02 năm tiếp theo bao gồm: Thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, SAN Switch, thiết bị cân bằng tải.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 730 ngày (2 năm) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua bảo hành mở rộng 2 năm tiếp theo đối với các thiết bị thuộc hệ thống TCS_TT.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 62764300 (88529); Fax: 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 74.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bẩy mươi tư triệu đồng).

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 05 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)