Mua bảo hành mở rộng thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Mua bảo hành mở rộng thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM trang bị năm 2013 tại TW và KBNN cấp tỉnh 03 năm.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 6276 4300 (88219), Fax: 04 6276 4364, E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: số 3672/QĐ - KBNN ngày 18/8/2016 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đơn vị tính: Đồng.

 

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu

thầu

Thời gian

bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

“Mua bảo hành mở rộng thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM trang bị năm 2013 tại TW và KBNN cấp tỉnh 03 năm: hệ thống SSL VPN, tường lửa bảo vệ vùng mạng CSDL, giám sát an ninh mạng, kiểm soát virus tầng mạng và quản lý rủi ro bảo mật”

11.098.850.000

Quỹ Phát triển hoạt động ngành

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quí III/2016

Trọn gói

1095 ngày (3 năm) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)