Mua cờ truyền thống và cờ hiệu cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu Mua cờ truyền thống và cờ hiệu cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên.  

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 528/QĐ-HQHG ngày 12/12/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 58.800.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua cờ truyền thống và cờ hiệu cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

58.800

NSNN

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

Tháng 12/2016

Trọn gói

15 ngày

(eFinance)