Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản hàng 1B

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc mời thầu Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản hàng 1B.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588.

- Fax: 0313.747179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản hàng 1B.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng (nội dung sẽ đăng tải):

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Tên gói thầu: Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản hàng IB (Số lượng: 24 bộ).

- Giá gói thầu: 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn./.).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 30/8/2016 đến trước 8h00 ngày 05/9/2016 (trong giờ hành chính).

+ Hình thức phát hành: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc bằng fax.

+ Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 05/9/2016.

+ Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 05/9/2016.

(eFinance)