Mua giá kho lưu trữ KBNN Lai Châu

Kho bạc Nhà nước Lai Châu mời thầu "Mua giá kho lưu trữ KBNN Lai Châu".

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Lai Châu.

Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.

Điện thoại/fax/email: 02313.876.372; Fax: 02313.876.384.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua giá kho lưu trữ KBNN Lai Châu

Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, lắp đặt giá kệ kho lưu trữ KBNN Lai Châu.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Dự toán mua sắm tài sản năm 2016.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến trước 15 giờ 00, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Lai Châu.

Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 02313.876.372; Fax: 02313.876.384.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không thực hiện bảo đảm dự thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

(eFinance)