Mua sắm 03 máy Photocopy tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng mời thầu Mua sắm 03 máy Photocopy tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 01, đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại/fax/email: 079.3613646/ 079.3822105.

Mã số thuế:

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dự toán mua sắm: Mua sắm 03 máy Photocopy tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 03 máy photocopy.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm 03 máy Photocopy tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành Kho bạc Nhà nước cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ, ngày 9 tháng 6 năm 2016 đến trước 16 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng, số 01, đường Trương Công Định, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079.3613646, fax: 079.3822105.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 2.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn đồng); hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)