Mua sắm âm thanh hội trường, máy điều hòa nhiệt độ

Kho bạc Nhà nước Cà Mau mời thầu "Mua sắm âm thanh hội trường, máy điều hòa nhiệt độ".

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cà Mau.

- Tên gói thầu: Mua sắm âm thanh hội trường, máy điều hòa nhiệt độ.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2015.

- Nguồn vốn: Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp, Quỹ PTHĐ ngành tại đơn vị năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ lúc 14 giờ 35 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2015 đến trước 15 giờ 20 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Cà Mau (Số 122 - 124 Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - Số điện thoại: 0780 38 15352 - Fax: 0780 38 31960).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Cà Mau (Số 122 - 124 Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ 20 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 50 phút (giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Kho bạc Nhà nước Cà Mau (Số 122 - 124 Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Kho bạc Nhà nước Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)